REDEGJØRELSE OM ÅPENHETSLOVEN

FOR Siktedukfabrikken AS

 1. INNLEDNING

  Denne redegjørelsen beskriver hvordan Siktedukfabrikken AS metodisk jobber med å kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Siktedukfabrikken AS enten har forårsaket eller bidratt til og hvordan Siktedukfabrikken AS jobber med å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i Siktedukfabrikken AS sine nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene vi har gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt.

 2. GENERELL INFORMASJON OM SIKTEDUKFABRIKKEN AS

  Siktedukfabrikken AS er en produsent og leverandør av sikteduker i stål og gummi med fabrikk i Namsos, Norge. Vi er i dag 28 ansatte fordelt på fagarbeidere, produksjonsarbeidere, lærlinger og administrasjon. Vi leverer våre produkter over hele Skandinavia. Forhold som rapporteres inn til Siktedukfabrikken AS, uavhengig av kanal, og som gir mistanke om negative konsekvenser legges inn og behandles i vårt system for kvalitetsavvik.

 3. SIKTEDUKFABRIKKEN AS FORPLIKTELSE TIL Å OPPFYLLE MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

  • Siktedukfabrikken AS policy for HMS, arbeidsmiljø og ytre miljø
  • Bedriftshelsetjeneste for å ivareta våre arbeidstakeres psykososiale, fysiske og organisatoriske arbeidsmiljø
 4. SIKTEDUKFABRIKKEN AS ARBEIDER MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD, KARTLAGTE RISIKOER, NEGATIVE KONSEKVENSER OG PRIORITERINGER FREMOVER

  Siktedukfabrikken AS har rutiner i sitt Landax-system for å håndtere dette.

 5. KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV RISIKOER INTERNT

  • METODE FOR INTERN KARTLEGGING OG OPPFØLGING

   For å vurdere interne risikoer i Siktedukfabrikken AS og hos våre leverandører, bruker Siktedukfabrikken AS Landax systemet og sørger for at vi er en arbeidsplass som har fokus på og oppfyller grunnleggende menneskerettigheter og at alle våre ansatte har anstendige arbeidsforhold. Vi har tariffavtalen som følger industri overenskomsten. Med dette arbeidet som grunnlag, har Siktedukfabrikken AS systematisk kartlagt hvilke potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vår interne virksomhet har forårsaket eller bidratt til.

  • BÆREKRAFT

   Siktedukfabrikken AS benytter flere systemer for å samle og analysere bærekraftsdata i organisasjonen. Dataene som samles inn, omfatter blant annet energibruk på fabrikken og utslipp på transport av varer inn og ut fra fabrikken. Informasjonen innhentes på årlig basis.

  • VARSLINGSKANAL

   Vi har en varslingskanal gjennom Landax, der både ansatte, tidligere ansatte, kunder, leverandører og andre kan varsle om kritikkverdige og om eventuelle brudd på forpliktelser til å overholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • INTERNT ARBEID RETTET MOT LIKESTILLING, MANGFOLD, DISKRIMINERING, ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD ETC.

   Vår strategi tydeliggjør vårt standpunkt og anbefalinger i dette arbeidet. Vårt interne verktøy for lønnsjusteringer støtter ledere i å sikre at justeringene er etterprøvbare, rettferdige og sikrer at vi gir lik lønn for arbeid av lik verdi. Naturligvis vil det være noe ulikhet knyttet til utdanning, erfaring og ansvar, men alle forskjeller som ikke kan forklares, blir på årlig basis gjennomgått og justert.

   Siktedukfabrikken AS har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing. De ansatte oppfordres til å si ifra om de selv opplever eller er vitne til slik behandling, enten ved å kontakte nærmeste leder, verneombud, daglig leder eller melde ifra anonymt gjennom vår varslingskanal som nevnt under pkt. 5.3

  • SIKTEDUKFABRIKKEN AS ARBEID MED BÆREKRAFT

   Siktedukfabrikken AS er Sertifisert ihht. NS-EN ISO 9001 – 14001 og jobber med å redusere sitt eget klimaavtrykk, både innad i virksomheten og hos leverandører og partnere. Siktedukfabrikken AS registrerer løpende utslipp som følger av egen virksomhet og rapporterer årlig på dette. Videre jobbes det aktivt med å identifisere og iverksette tiltak som reduserer klimagassutslipp. Det ble i 2022 investert i nytt solcelleanlegg på fabrikken.

 6. KARTLEGGING AV RISIKOER HOS LEVERANDØRER OG PARTNERE

  Siktedukfabrikken AS kartlegger risikoer hos sine leverandører ved å bruke systemene som ligger i Landax. Ytterligere undersøkelser. Endelig gjennomføres også ytterligere undersøkelser av leverandører og partnere. Dette inkluderer blant annet å undersøke om den enkelte leverandøren eller partneren kan knyttes til negativ omtale i media eller blant andre samarbeidspartnere som gjelder de aktuelle risikoene som kartlegges under åpenhetsloven. Med grunnlag i prosessene nevnt ovenfor, jobber vi med å få kartlagt potensielle risikoer hos leverandører og partnere.

 7. KARTLAGTE RISIKOER OG NEGATIVE KONSEKVENSER

  Basert på arten av Siktedukfabrikken AS virksomhet som arbeider som fabrikk, vurderer vi risikoen for menneskerettighetsbrudd i vår verdikjede å være relativt lav, og Siktedukfabrikken AS har ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår kartleggingsprosess nevnt ovenfor.

  Siktedukfabrikken AS verken produserer eller selger produkter eller tjenester i markeder som er underlagt overvåking, blokkering, innholdsfiltrering eller sensurering fra myndighetene. Vi må likevel sørge for at vi iverksetter tilstrekkelige tiltak for å forebygge og redusere enhver risiko gjennom hele vår verdikjede på grunn av alvorlighetsgraden av risikoene forbundet med slike brudd.